Accessibility Tools

XESÚS IGNACIO FERRO COUSELO

1906

 • Nace o 30 de xullo na casa de Novaíño, lugar de Belleas, Cordeiro (Valga)

1918

 • Ingresa no Seminario Maior da Universidade Pontificia de Santiago, onde o seu tío, Xosé Couselo Bouzas, era profesor.

1926

 • Matricúlase en Filosofía e Letras na Universidade de Santiago.

1930

 • Doutórase en Sagrada Teoloxía.
 • Ingresa no Seminario de Estudos Galegos.

1931

 • Asiste á reunión Pro-Estatuto na Coruña.
 • Coñece a Castelao en Cordeiro, nun mitin do partido Labor Galeguista.
 • Ingresa no Partido Galegista.
 • Comeza a dedicación ao profesorado.
 • Licénciase en Filosofía e letras, rama de Historia.

1935

 • Funda a Revista TVDE no instituto de Tui onde traballa.
 • Inscríbese no grupo Ultreia.

1936

 • Asiste a Ourense á III Asemblea de mocidades Galeguistas, sendo vicepresidente da mesa.
 • Inscríbese nas Milicias Populares Galegas.
 • Afíliase ao Sindicato Único de Ensinanza C.N.T – F.A.I.

1941

 • Casa con María Teresa Delgado Piñar.
 • Ingresa no Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos.
 • Destinado a Ourense como director do Arquivo de Facenda, faise cargo da Biblioteca Provincial e do Museo Arqueolóxico Provincial.

1942

 • Créase o grupo ‘’Marcelo Macías’’ a proposición súa.
 • Secretario de Padroado Provincial de Arquivos, Bibliotecas e Museos.

1946

 • Presenta a súa tese de doutoramento ‘’Los petroglifos de término y las insculturas rupestres en Galicia’’.

1948

 • Fundación do Padroado Rosalía de Castro. Elixido secretario.
 • Primeiro director do ‘’Grupo Posio. Artes y Letras’’.

1950

 • Membro fundador e vogal do Consello na fundación da Editorial Galaxia.

1951

 • Cruz da Orde Civil de Alfonso X, O Sabio
 • Entrada na Real Academia Galega, xunto con Xaquín Lorenzo Fernández

1954

 • Homenaxe a Xesús Carro, Ferro Couselo, Alfonso Vázquez, Florentino Cuevillas, Otero Pedrayo e Xaquín Lourenzo, “Xocas”. Santiago

1955

 • Asiste ás sesión da I Asamblea Lusitano-Galega xunto a Fermín Bouza-Brey, Xaquín Lorenzo, Otero Pedrayo, Chao Espina, Chamoso e otros académicos, en Braga e Porto.

1960

 • Publica no xornal La Región as notas do Itinerario Artístico del Orense Perdurable, con comentarios de Vicente Risco e debuxos de Conde Corbal, que sairá no ano seguinte coma libro.
 • Académico correspondente da Real Academia da Historia
 • Aparece o primeiro número do Boletín Auriense, revista elaborada por colaboradores do grupo Marcelo Macías.
 • Participa nas tertulias do bar ateneneo O Volter onde, arredor de Risco, se reúnen xente como Xaime Quesada, Xosé Luis de Dios, Arturo Baltar, Acisclo Manzano, Manuel García Buciños, Conde Corbal, Prego, Trabazo, Failde e Manolo de Dios entre outros.

1964

 • Publica “Del Ourense Monumental” con debuxos de Conde Corbal

1969

 • Presidente de Agrupación Cultural Auriense

1971

 • Conselleiro Provincial de Belas Artes en Ourense

1972

 • Imposición da Encomenda de Alfonso X, O Sabio
 • Membro do Consello de Redacción da Gran Enciclopedia Galega

1975

 • Falece o 23 de abril en Cordeiro

1994

 • Nomeado Fillo Predilecto do Concello de Valga

1996

 • Dedícaselle o Día das Letras Galegas

 

XESÚS IGNACIO FERRO COUSELO

1906

 • Nace el 30 de julio en la casa de Novaíño, lugar de Belleas, Cordeiro (Valga)

1918

 • Ingresa en el Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Santiago, donde su tío, Xosé Couselo Bouzas, era profesor.

1926

 • Se matricula en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago.

1930

 • Doctorado en Sagrada Teología.
 • Ingresa en el Seminario de Estudios Gallegos.

1931

 • Asiste a la reunión Pro-Estatuto en La Coruña.
 • Conoce a Castelao en Cordeiro, en un mitin del partido Labor Galeguista.
 • Ingresa en el Partido Galegista.
 • Empieza la dedicación al profesorado.
 • Se licencia en Filosofía y Letras, rama de Historia.

1935

 • Funda la Revista TVDE en el instituto de Tui, en donde trabaja.
 • Se inscribe en el grupo Ultreia.

1936

 • Asiste a Ourense a la III Asamblea de jóvenes Galeguistas, siendo vicepresidente de la mesa
 • Se inscribe en las Milicias Populares Gallegas.
 • Se une al Sindicato Único de Magisterio C.N.T – F.A.I.

1941

 • Contrae matrimonio con María Teresa Delgado Piñar.
 • Ingresa en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
 • Destinado a Orense como directos del Archivo de Hacienda, se hace cargo de la Biblioteca Municipal y del Museo Arqueológico Provincial.

1942

 • Se crea el grupo ‘’Marcelo Macías’’ por sugerencia suya.
 • Secretario del Patronato Provincial de Archivos, Bibliotecas y Museos.

1946

 • Presenta su tesis doctoral "Los petroglifos de término y grabados rupestres en Galicia".

1948

 • Fundación del Patronato Rosalía de Castro. Elegido secretario.
 • Primer directo del ‘’Grupo Posio. Artes y Letras’’

1950

 • Miembro fundador y vocal del Consejo en la fundación de Editorial Galaxia.

1951

 • Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, El Sabio.
 • Entrada a la Real Academia Gallega, junto con Xaquín Lorenzo Fernández.

1954

 • Homenaje a Xesús Carro, Ferro Couselo, Alfonso Vázquez, Florentino Cuevillas, Otero Pedrayo y Xaquín Lourenzo, ‘’Xocas’’. Santiago,

1955

 • Asiste a la sesión de la I Asamblea Lusitano-Galllega junto a Fermín Bouza-Rey, Xaquín Lorenzo, Otero Pedrayo, Chao Espina, Chamoso y otros académicos, en Braga e Porto.

1960

 • Publica las notas del Itinerario Artístico Perdurable de Orense en el diario La Región, con comentarios de Vicente Risco y dibujos de Conde Corbal, que se publicará el año siguiente en forma de libro.
 • Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia
 • Aparece el primer número del Boletín Auriense, revista producida por colaboradores del grupo Marcelo Macías.
 • Participar en las tertulias del bar ateniense O Volter donde, en los alrededores de Risco, se reúnen personas como Xaime Quesada, Xosé Luis de Dios, Arturo Baltar, Acisclo Manzano, Manuel García Buciños, Conde Corbal, Prego, Trabazo, Failde y Manolo de Dios entre otros

1964

 • Publica “Del Ourense Monumental” con dibujos de Conde Corbal.

1969

 • Presidente de Agrupación Cultural Auriense

1971

 • Consejero Provincial de Bellas Artes en Ourense.

1972

 • Imposición de la Encomenda de Alfonso X El Sabio
 • Miembro del Consejo de Redacción de la Gran Enciclopedia Gallega

1975

 • Fallece el 23 de abril en Crodeiro.

1994

 • Nombrado Hijo Predilecto del Ayuntamiento de Valga.

1996

 • · Se le dedica el Día de las Letras Gallegas.

 

XESÚS IGNACIO FERRO COUSELO

1906

 • Born on July 30th in the house of Novaíño, a place in Belleas, Cordeiro (Valga).

1918

 • Enrolls in the Major Seminary of the Pontifical University of Santiago, where his uncle, Xosé Couselo Bouzas, was a professor.

1926

 • Registers for Philosophy and Letters at the University of Santiago.

1930

 • Completes a doctorate in Sacred Theology.
 • Joins the Seminary of Galician Studies.

1931

 • Attends the Pro-Establishment meeting in A Coruña.
 • Meets Castelao in Cordeiro at a meeting of the Galician Labour Party.
 • Joins the Galician Party.
 • Begins a career in teaching.
 • Graduates in Philosophy and Letters, specializing in History.

1935

 • Establishes the magazine "TVDE" at the Tui Institute where he works.
 • Joins the Ultreia group.

1936

 • Attends the III Assembly of Galician Youth in Ourense, serving as vice president of the assembly.
 • Enlists in the Galician Popular Militias.
 • Joins the National Confederation of Labor (CNT) and the Iberian Anarchist Federation (FAI).

1941

 • Marries María Teresa Delgado Piñar.
 • Joins the Body of Archivists, Librarians, and Archaeologists.
 • Assigned to Ourense as the director of the Finance Archive, taking charge of the Provincial Library and the Provincial Archaeological Museum.

1942

 • The 'Marcelo Macías' group is created at his suggestion.
 • Secretary of the Provincial Board of Archives, Libraries, and Museums.

1946

 • Presents his doctoral thesis "Los petroglifos de término y las insculturas rupestres en Galicia" (The Petroglyphs of the Term and Rock Incisions in Galicia).

1948

 • Foundation of the Rosalía de Castro Board. Elected secretary.
 • First director of the 'Posio Group. Arts and Letters.'

1950

 • Founding member and board member of the Council in the establishment of Editorial Galaxia.

1951

 • Cross of the Order of Civil Merit of Alfonso X, the Wise.
 • Elected to the Royal Galician Academy alongside Xaquín Lorenzo Fernández.

1954

 • Tribute to Xesús Carro, Ferro Couselo, Alfonso Vázquez, Florentino Cuevillas, Otero Pedrayo, and Xaquín Lourenzo, "Xocas." Santiago.

1955

 • Attends the session of the I Luso-Galician Assembly with Fermín Bouza-Brey, Xaquín Lorenzo, Otero Pedrayo, Chao Espina, Chamoso, and other academics in Braga and Porto.

1960

 • Publishes in the newspaper "La Región" the notes of "Itinerario Artístico del Orense Perdurable," with comments by Vicente Risco and drawings by Conde Corbal, which will be released the following year as a book.
 • Corresponding academician of the Royal Academy of History.
 • The first issue of the "Boletín Auriense" appears, a magazine elaborated by collaborators of the Marcelo Macías group.
 • Participates in the discussions at the Ateneneo O Volter bar, where people like Xaime Quesada, Xosé Luis de Dios, Arturo Baltar, Acisclo Manzano, Manuel García Buciños, Conde Corbal, Prego, Trabazo, Failde, and Manolo de Dios, among others, gather around Risco.

1964

 • Publishes "Del Ourense Monumental" with drawings by Conde Corbal.

1969

 • President of the Auriense Cultural Group.

1971

 • Provincial Councilor for Fine Arts in Ourense.

1972

 • Conferred with the Encomienda de Alfonso X, the Wise
 • Member of the Editorial Board of the Gran Enciclopedia Galega.

1975

 • Passes away on April 23rd in Cordeiro.

1994

 • Named Honorary Son of the City of Valga.

1996

 • The Day of Galician Letters is dedicated to him.

boton extensions

boton obradoiro

Volver