Accessibility Tools

IDADE MODERNA

SANTA COLUMBA DE LOURO

A actual igrexa barroca de Santa Columba de Louro foi construída no 1733. Este novo edificio fíxose moi preto da antiga igrexa situada no lugar que hoxe se coñece como Igrexa Vella que fora primeiro un mosteiro de monxas e logo cóengos ata 1478.

Con planta de cruz latina e bóveda de canon, foi construída por Juan Fontenla e destaca a decoración da fornela con volutas situada sobre a porta principal.

O retablo, tamén barroco, foi encargado a Alejandro Nogueira e a José Gambino, autor, entre outras obras, das esculturas do retablo maior de Sobrado dos Monxes.

Tras uns séculos marcados polos abusos señoriais, as Revoltas Irmandiñas e ataques piratas, unha nova prosperidade chega grazas aos intercambios marítimo-comerciais con América. Unha economía puxante e un novo estilo arquitectónico farán que se reconstrúan algunhas das nosas igrexas e outras construcións como a casa do Deán fronte á igrexa de San Miguel de Valga.

SAN MIGUEL DE VALGA

A igrexa foi construída no ano 1750 en estilo neoclásico polo mestre de cantería Ángel Mouriño, por aquel entón veciño de Raxoi. A el atribúeselle tamén a autoría da igrexa de Nosa Señora da Escravitude e de San Xulián de Requeixo en Pontecesures.

A igrexa de San Miguel é una igrexa con planta de cruz latina, bóveda e torre, quizais o máis destacado sexa a imaxe da Trinidade de tamaño natural do tímpano no altar maior.

SAN SALVADOR DE SETECOROS

Reformada no século VII e logo no XVI, non será ata o 1701 cando esta igrexa adquira o aspecto neoclásico que na actualidade podemos ver na fachada con frontón e pilastras adosadas. O retablo barroco de columnas salomónicas e tallas singulares como o Cristo flaxelado ou una talla en altorelevo da fuxida a Exipto, son algunhas das xoias artísticas desta igrexa.

 

EDAD MODERNA

SANTA COLUMBA DE LOURO

La actual iglesia barroca de Santa Columba de Louro fue construida en el 1733. Este nuevo edificio se construyó muy cerca de la antigua iglesia situada en el lugar que hoy se conoce como Iglesia Vella, que fue primerio un monasterio de monjas y luego canónigos hasta 1478.

De planta de cruz latina y bóveda de cañón, fue construida por Juan Fontenla y destaca la decoración de la hornacina con volutas situada sobre la puerta principal.

El retablo, también barroco, fue encargado a Alejandro Nogueira y José Gambino, autor, entre otras obras, de las esculturas del retablo mayor de Sobrado dos Monxes.

Después de unos siglos marcados por los abusos señoriales, las Revueltas Irmandiñas y los ataques piratas, llega una nueva prosperidad gracias a los intercambios marítimo-comerciales con América. Una economía en auge y un nuevo estilo arquitectónico harán que algunas de nuestras iglesias y otros edificios sean reconstruidos, como la casa del Deán frente a la iglesia de San Miguel de Valga.

SAN MIGUEL DE VALGA

La iglesia fue construida en 1750 en estilo neoclásico por el maestro de cantería Ángel Mouriño, entonces vecino de Raxoi. También se le atribuye la autoría de la iglesia de Nuestra Señora de la Esclavitud y San Julián de Requeixo en Pontecesures.

La iglesia de San Miguel es un templo de planta de cruz latina, bóveda y torre, quizás lo más destacado sea la imagen de la Trinidad a tamaño natural en el tímpano del altar mayor.

SAN SALVADOR DE SETECOROS

Reformada en el siglo VII y luego en el XVI, no será hasta 1701 cuando esta iglesia adquiera el aspecto neoclásico que actualmente podemos observar en la fachada con frontón y pilastras adosadas. El retablo barroco de columnas salomónicas y tallas singulares como el Cristo flagelado o una talla en alto relieve de la huida a Egipto, son algunas de las joyas artísticas de esta iglesia.

 

MODERN AGE

SANTA COLUMBA DE LOURO

The current Baroque church of Santa Columba de Louro was built in 1733. This new building was erected very close to the old church located in the place today known as Igrexa Vella, which was initially a convent for nuns and later for monks until 1478. With a Latin cross plan and a barrel vault, it was built by Juan Fontenla and stands out for the decoration of the pediment with volutes placed above the main door. The Baroque altarpiece was commissioned to Alejandro Nogueira and José Gambino, the author of the sculptures in the main altarpiece of Sobrado dos Monxes, among other works.

After centuries marked by seignorial abuses, Irmandiño Rebellions, and pirate attacks, new prosperity arrived thanks to maritime trade exchanges with America. A thriving economy and a new architectural style led to the reconstruction of some of our churches and other constructions, such as the house of the Dean in front of the church of San Miguel de Valga.

SAN MIGUEL DE VALGA 

The church was built in 1750 in the Neoclassical style by the master stonemason Ángel Mouriño, who was then a resident of Raxoi. The authorship of the churches of Nosa Señora da Escravitude and San Xulián de Requeixo in Pontecesures is also attributed to him. The church of San Miguel is a Latin cross church with a vault and tower. Perhaps the most memorable feature is the life-sized Trinity image on the main altar tympanum.

SAN SALVADOR DE SETECOROS 

Reformed in the 7th and later in the 16th century, it was not until 1701 when this church acquired the Neoclassical appearance that we can see today on the facade with a pediment and attached pilasters. The Baroque altarpiece with Solomonian columns and singular carvings such as the Flagellated Christ or a high relief carving of the flight to Egypt are some of the artistic treasures of this church.

boton extensions

boton obradoiro

Volver