Accessibility Tools

OS PRIMEIROS POBOADORES DE VALGA

 

CASTROS, TÚMULOS, PETRÓGLIFOS E MÁMOAS DE VALGA

1 Túmulo nº 1 de Pedra do Viño (Valga)

2 Túmulo nº 2 de Pedra do Viño (Valga)

3 Túmulo nº 3 de Pedra do Viño (Valga)

4 Túmulo de Martores (Valga)

5 Petróglifo de A Cruz do Valado (Valga)

6 Túmulo de A Cruz do Valado (Valga)

7 O Castro de Vilares / Castro de Valga (Valga)

8 Petróglifo de Penouco de Campo Redondo Eira dos Mouros / Chan da Lagoa (Valga)

9 Petróglifo nº 2 dos Penoucos de Camporredondo (Valga)

10 Petróglifo do Alto da Porteliña (Valga)

11 Petróglifo de O Gandarón (Setecoros)

12 Castro da Roda / Roda do Castro / Castro de Cernadas (Setecoros)

13 O Castro en Cerneira (Setecoros)

14 Castro do Monte Fontebecha / Eira dos Mouros (Setecoros)

15 Castro de Balleas / O Castro / Pombal (Cordeiro)

16 Mámoa da Trema (Cordeiro)

17 Castro en Vilar (Cordeiro)

A ÉPOCA ROMANA

Valga acada un grande desenvolvemento tal e como indican os achados das últimas escavacións feitas en Valga que sitúan ao concello dentro dun enramado de intercambio marítimo-fluvial que aproveitaba o Ulla como medio. Isto fai pensar claramente nunha época de moita actividade nesta zona, incluso algunhas teorías apuntan á localización da Turris Augusti no lugar de Cortinallas o que indicaría o volume e a importancia comercial que se levaba a cabo. No lugar de Martores a ara ao deus do comercio e os viaxeiros, Mercurio, demostra que o lugar é un centro de culto desde tempo inmemorial.

A ÉPOCA CASTREXA

No s.VIII os fenicios chegan ao Atlántico e introducen o ferro. Ante esta innovación, decae o anterior sistema comercial a favor deles. Pásase así a unha realidade máis illada e fragmentada. Os focos atlánticos comezan a funcionar de xeito independente. A compartimentación da paisaxe galaica propicia a dispersión de pequenas comunidades con territorios ben definidos por accidentes naturais. O Castro de Cernadas, Castro outeiro dos mouros Setecoros (cunhas excelentes defensas), Castro de Balleas, Castro en Vilar, Castro de Vilares, Castro do Monte Fontebecha e outros, evidencian o nivel de ocupación en Valga e, polo tanto, a capacidade produtiva das súas terras.

A IDADE DE BRONCE

En Valga os Túmulos de Pedra do Viño ou a Mámoa da Trema son exemplos dun cambio de entender a vida no Neolítico, pero será a Idade de Bronce a que nos deixou as pegadas deste feito, os petróglifos. Empregase o bronce como material de fabricación de útiles. Esta aliaxe de cobre e estaño fai que xurda o comercio como fonte de intercambios.

Koiné atlántica é o nome que recibe a rede de intercambios comerciais entre os focos de poboadores do atlántico co Mediterráneo e incluso coas illas Británicas ou Bretaña. Este fluxo comercial permitiu non só o intercambio de materiais senón tamén de produtos e novas ideas. As numerosas pezas atopadas nas drenaxes do Ulla evidencian que o noso concello participou activamente neste comercio. Espadas pistiliformes e estoques atopados no río, parecen estar, ademais, relacionados con rituais funerarios ou de adoración a divinidades fluviais.

O petróglifo de Camporredondo está formado por un conxunto de figuras circulares concéntricas, combinadas e abstractas de complicada explicación. Recibe o nome popular de «Pedra das Serpes» por dúas formas de liñas ondulantes que levan o recordo a este animal. Quizais teña un significado relixioso, quizais sexan mapas de orientación ou ben as «serpes» sexan un reflexo das vistas que a poucos metros hai das curvas sinuosas do Ulla; o certo é que son obras únicas de incalculable valor cultural e patrimonial.

 

LOS PRIMEROS POBLADORES DE VALGA

CASTROS, TÚMULOS, PETROGLIFOS Y MÁMOAS DE VALGA

1 Túmulo nº1 de Pedra do Viño (Valga)

2 Túmulo nº 2 de Pedra do Viño (Valga)

3 Túmulo nº 3 de Pedra do Viño (Valga)

4 Túmulo de Martores (Valga)

5 Petroglifos de A Cruz do Valado (Valga)

6 Túmulo de A Cruz do Valado (Valga)

7 El Castro de Vilares / Castro de Valga (Valga)

8 Petroglifo de Penouco de Campo Redondo Eira dos Mouros / Chan da Lagoa (Valga)

9 Petroglifo nº 2 de los Penoucos de Camporredondo (Valga)

10 Petroglifos del Alto da Porteliña (Valga)

11 Petroglifo de O Gandarón (Setecoros)

12 Castro da Roda / Roda do Castro / Castro de Cernadas (Setecoros)

13 El Castro en Cerneira (Setecoros)

14 Castro do Monte Fontebecha / Eira dos Moros (Setecoros)

15 Castro de Balleas / O Castro / Paloma (Cordero)

16 Mámoa da Trema (Cordero)

17 Castro en Vilar (Cordero)

LA ÉPOCA ROMANA

Valga alcanzó un gran desarrollo tal y como lo indican los hallazgos de las últimas excavaciones realizadas en Valga que sitúan al municipio dentro de una red de intercambio marítimo-fluvial que aprovechaba el Ulla como medio. Esto hace pensar claramente en una época de mucha actividad en esta zona, incluso algunas teorías apuntan a la ubicación de las Turris Augusti en el lugar de Cortinallas, lo que indicaría el volumen e importancia comercial que se realizaba. En el lugar de Martores el ara al dios del comercio y los viajeros, Mercurio, demuestra que el lugar es un centro de culto desde tiempos inmemoriales.

LA ÉPOCA CASTREXA

En el siglo VIII, los fenicios llegan al Atlántico e introducen el hierro. Ante esta innovación, el anterior sistema comercial a su favor decae. Se pasa así a una realidad más aislada y fragmentada. Los focos atlánticos comienzan a funcionar de forma independiente. La compartimentación del paisaje gallego favorece la dispersión de pequeñas comunidades con territorios bien definidos debido a accidentes naturales. Los Castro de Cernadas, Castro outeiro dos mouros Setecoros (con excelentes defensas), Castro de Balleas, Castro en Vilar, Castro de Vilares, Castro do Monte Fontebecha y otros, evidencian el nivel de ocupación en Valga y, por tanto, la capacidad productiva de sus tierras.

LA EDAD DEL BRONCE

En Valga, los Túmulos de Pedra do Viño o la Mámoa da Trema son ejemplos de un cambio de comprensión de la vida en el Neolítico, pero será la Edad del Bronce la que nos dejó huellas de este hecho, los petroglifos. El bronce se utiliza como material para la fabricación de herramientas. Esta aleación de cobre y estaño hace que surja el comercio como fuente de intercambios.

Koiné atlántica es el nombre que recibe la red de intercambios comerciales entre los focos de pobladores del Atlántico con el Mediterráneo e incluso con las Islas Británicas o Bretaña. Este flujo comercial permitió no sólo el intercambio de materiales sino también de productos y nuevas ideas. Las numerosas piezas encontradas en los desagües del Ulla demuestran que nuestro municipio participó activamente en este comercio. Las espadas pistiliformes y los estoques encontrados en el río, parecen estar, también, relacionados con rituales funerarios o de adoración a divinidades fluviales.

El petroglifo de Camporredondo está formado por un conjunto de figuras circulares concéntricas, combinadas y abstractas de complicada explicación. Recibe el nombre popular de «Pedra das serpes» debido a dos formas de líneas ondulantes que llevan el recuerdo de este animal. Quizás tenga un significado religioso, quizás sean mapas de orientación o bien las «serpientes» sean un reflejo de las vistas que hay a pocos metros de las sinuosas curvas del Ulla; lo cierto es que son obras únicas de incalculable valor cultural y patrimonial.

 

THE FIRST INHABITANS OF VALGA

HILLFORTS, MOUNDS, PETROGLYPHS, AND DOLMENS OF VALGA 

1 Mound No. 1 of Pedra do Viño (Valga) 

2 Mound No. 2 of Pedra do Viño (Valga) 

3 Mound No. 3 of Pedra do Viño (Valga) 

4 Martores Mound (Valga) 

5 Petroglyph of A Cruz do Valado (Valga) 

6 Mound of A Cruz do Valado (Valga)

7 The Hillfort of Vilares / Valga Hillfort (Valga) 

8 Petroglyph of Penouco de Campo Redondo Eira dos Mouros / Chan da Lagoa (Valga) 

9 Petroglyph No. 2 of Penoucos de Camporredondo (Valga) 

10 Petroglyph of Alto da Porteliña (Valga) 

11 Petroglyph of O Gandarón (Setecoros) 

12 Roda Hillfort / Roda do Castro / Cernadas Hillfort (Setecoros) 

13 The Hillfort at Cerneira (Setecoros) 

14 Hillfort of Monte Fontebecha / Eira dos Mouros (Setecoros) 

15 Hillfort of Balleas / O Castro / Pombal (Cordeiro) 

16 Dolmen of Trema (Cordeiro) 

17 Hillfort at Vilar (Cordeiro)

THE ROMAN PERIOD

Valga experienced significant development, as indicated by recent excavations in the area, placing the municipality within a network of maritime-riverine exchange that made use of the Ulla River as a means. This clearly suggests a high-activity period in this area, with some theories even pointing to the location of Turris Augusti in Cortinallas, indicating the volume and commercial importance carried out. In Martores, an altar dedicated to the god of commerce and travelers, Mercury, demonstrates that the site has been a center of worship since time immemorial.

THE CASTREXO PERIOD

In the 8th century BC, the Phoenicians reached the Atlantic and introduced iron. In the face of this innovation, the previous commercial system declined in their favor. This transition resulted in a more isolated and fragmented reality, with Atlantic centers operating independently. The compartmentalization of the Galician landscape contributed to the dispersion of small communities with well-defined territories determined by natural features. The Hillfort of Cernadas, Setecoros hillfort of Martores (with excellent defenses), Hillfort of Balleas, Hillfort at Vilar, Hillfort of Vilares, Hillfort of Monte Fontebecha, and others highlight the level of occupation in Valga and, consequently, the productive capacity of its land.

THE BRONZE AGE

In Valga, the Stone do Viño Mounds or the Trema Dolmen are examples of a change in understanding life in the Neolithic, but it is the Bronze Age that left us traces of this fact—petroglyphs. Bronze was used as a material for making tools. This alloy consisting of copper and tin blazed the trail to trade as a source of exchanges.

The Atlantic koiné is the term used for the network of commercial exchanges between the settlements on the Atlantic and the Mediterranean, including the British Isles or Brittany. This flow allowed not only the exchange of materials but also of products and new ideas. The numerous pieces found in the Ulla drainage are evidence that our municipality actively participated in this trade. Pistilliform swords and rapiers found in the river also appear to be related to funeral rituals or the worship of river deities.

The Camporredondo petroglyph consists of a set of concentric, combined, and abstract circular figures that have a complicated explanation. It is popularly known as the "Pedra das Serpes" (Stone of the Snakes) due to two forms of wavy lines reminiscent of this animal. Perhaps it has a religious significance, maybe they are orientation maps, or perhaps the "serpes" (“snakes”) reflect the views just a few meters away from the sinuous curves of the Ulla; the truth is that they are unique works of unmeasurable cultural and patrimonial value.

boton extensions

boton obradoiro

Volver