Accessibility Tools

PARÍS NOS ANOS DA BELLE ÉPOQUE 

París, nos anos da Belle Époque, experimenta unha transformación patente cara a modernidade. O trazado urbano encargado por Napoleón III ao Barón Haussmann, en 1853, practicamente queda realizado na súa totalidade durante a Belle Époque, o que converte París na cidade máis moderna de Europa.

Nos primeiros anos da Belle Époque, André Antoine creou o Teatro Libre. Nas súas montaxes, como Zola nas súas novelas, presentaba unhas representacións exactas da vida. Ao seu carón estiveron as grandes actrices e actores do momento, entre os que destacaron Sarah Bernhardt ou Benoît-Constant Coquelin. A estrea de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, representado por Coquelin en 1898, foi recordado como o de máis éxito que coñece a historia teatral francesa.

En setembo de 1895, os irmáns Lumière presentaron ante o público de París o cinematógrafo. A partir dese momento, o seu éxito foi imparable. Nun principio, as proxeccións foron itinerantes en cafés, feiras, teatros… as súas proxeccións eran máis ben curtas e tiñan un carácter popular. Logo, chegaron Léon Gaumont e os irmáns Pathe e abriron salas dende Rusia ata España. É máis, uns dos cines máis famosos da época era o Gaumont-Palace de París, cun aforo de 3.000 persoas, inaugurado en 1911. Tamén foi de notable importancia para a escena a chegada do Ballet Ruso ao teatro do Châtelet en 1909.

 

LA BELLA OTERO Y SU MUNDO 

París, en los años de la Belle Époque, experimenta una transformación patente hacia la modernidad. El trazado urbano encargado por Napoleón III al barón Haussmann, en 1853, quedó prácticamente finalizado en su totalidad durante la Belle Époque, convirtiendo a París en la ciudad más moderna de Europa.

En los primeros años de la Belle Époque, André Antoine creó el Teatro Libre. En sus montajes, como Zola en sus novelas, presentaba representaciones exactas de la vida. Junto a él estuvieron las grandes actrices y actores del momento, entre los que destacaron Sarah Bernhardt y Benoît-Constant Coquelin. El estreno de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, representado por Coquelin en 1898, fue recordado como el más exitoso de la historia del teatro francés.

En septiembre de 1895, los hermanos Lumière presentaron el cinematógrafo al público en París. A partir de ese momento su éxito fue imparable. Al principio las proyecciones eran itinerantes en cafés, ferias, teatros... sus proyecciones eran más bien cortas y tenían un carácter popular. Luego llegaron Léon Gaumont y los hermanos Pathe y abrieron salas desde Rusia hasta España. Es más, uno de los cines más famosos de la época fue el Gaumont-Palace de París, con capacidad para 3.000 personas, inaugurado en 1911. También fue de notable importancia para la escena llegada del Ballet Ruso al teatro Châtelet en 1909.

 

PARIS IN THE BELLE ÉPOQUE 

During the Belle Époque years, Paris goes through a noticeable transformation towards modernity. The urban layout commissioned by Napoleon III to Baron Haussmann in 1853 is almost entirely completed during the Belle Époque, turning Paris into the most modern city in Europe.

In the early years of the Belle Époque, André Antoine created the Théâtre Libre. In his productions, much like Zola in his novels, he presented accurate representations of life. Alongside him were the great actresses and actors of the moment, including notable figures like Sarah Bernhardt or Benoît-Constant Coquelin. The premiere of "Cyrano de Bergerac" by Edmond Rostand, performed by Coquelin in 1898, was remembered as one of the most successful in the history of French theater.

In September 1895, the Lumière brothers introduced the cinematograph to the Parisian public. From that moment on, its success was unstoppable. Initially, the projections were itinerant, taking place in cafés, fairs, theaters, rather short and had a more popular character. Later, Léon Gaumont and the Pathé brothers arrived, opening cinemas from Russia to Spain. One of the most famous cinemas of the time was the Gaumont-Palace in Paris, with a capacity for 3,000 people, inaugurated in 1911. The arrival of the Russian Ballet at the Théâtre du Châtelet in 1909 was also of crucial importance for the scene.

boton extensions

boton obradoiro

Volver