Data e hora: 25 de novembro de 2019 ás 20:15 horas

Lugar: Salón de Plenos

SALONPLENOS

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

     1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria do 14 de outubro de 2019.

     2. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria e urxente do 14 de outubro de 2019.

     3. Aprobación, se procede, da acta da da sesión extraordinaria do 21 de outubro de 2019 (sorteo das mesas para as Eleccións Xerais do 10N).

     4. Expediente 788/2019. Aprobación inicial do Orzamento Xeral para o ano 2020 xunto cos seus anexos, bases de execución e restante documentación.

     5. Expediente 764/2019. Elección de xuíz de paz titular e suplente. Adopción dos acordos que procedan.

     6. Expediente 776/2019. Cesión ao Concello de documentos relativos á "Casa da Palma" de San Miguel de Valga.

     7. Expediente 535/2019. Cesión ao Concello dun terreo denominado "Eira de Arriba" no lugar de Os Martores.

     8. Expediente 798/2019. Solicitude de reintegro gastos xudiciais.

     9. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE. Adherirse e asinar protocolo de colaboración coa acción "En negro contra as violencias"

B) Actividade de control

    10. Dar conta ao Pleno da renuncia da concelleira do grupo municipal do PSdeG-PSOE, dona Romina Nieto López.

    11. Dar conta da execución trimestral do Orzamento relativo ao terceiro trimestre de 2019.

    12. Dar conta do periodo medio de pago a proveedores do terceiro trimestre do 2019.

    13. Dar conta ao Pleno do cumprimento da morosidade no terceiro trimestre do 2019.

    14. Dar conta dos decretos de Alcaldía (art. 42 do ROF). Decretos do 2019/425 ao 2019/522.

    15. Mocións de urxencia.

C) Rogos e preguntas

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver