RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL E APROBANDO A LISTA PROVISIONAL DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN MONITOR PARA O CODI EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso en réxime de persoal laboral temporal dun monitor para o CODI.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía num. 2019-0036 de data 29 de xaneiro de 2019, e en virtude do artigo 20 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, en uso das miñas atribucións,

RESOLVO

PRIMEIRO. Designar como membros do tribunal que debe xulgar as correspondentes probas a:

- Presidente: Mª José Devesa Fernández, ou persoa en quen delegue

- Secretario: Juan Manuel Salguero del Valle, ou persoa en quen delegue

- Vogal: Juan Ramón Angueira Castiñeiras, ou persoa en quen delegue

- Vogal: Cristian Magán Fonseca, ou persoa en quen delegue

- Vogal: Diana Rodríguez Cotón, ou persoa en quen delegue

 

SEGUNDO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

Aspirantes admitidos:

- ADRIÁN VILLAR TARRÍO, DNI num. 35599466C

Aspirantes excluídos:

- VÍCTOR SÁNCHEZ BARREIRO, DNI num. 35482872J

Polas causas seguintes: Non posuír a titulación requerida.

- ANDRÉS GONZÁLEZ CORNES, DNI num. 35488062M

Polas causas seguintes: Presentación da solicitude fóra de prazo e non posuír a titulación requerida.

 

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos na sede electrónica deste Concello (https://valga.sedelectronica.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello.

 

CUARTO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de DOUS DÍAS HÁBILES, a partir da publicación deste anuncio na sede electrónica do Concello (13 de febreiro de 2019), para formular reclamacións ou enmendar os defectos que motiven a súa exclusión.

O alcalde

José María Bello Maneiro

 

Descargar Resolución de Alcaldía

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver