RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
 
Vista a reclamación presentada por D. Esteban Bermúdez Touceda, DNI nº 35472750B, en relación á lista de excluídos do proceso selectivo da convocatoria de selección da plaza de Técnico electricista, no senso que cumpre cos requisitos de formación da praza ofertada, toda vez que non se especifica que se precise un técnico superior.
 
Considerando que de acordo co disposto no 9 do RD 777/1998, de 30 de abril, polo que se desenvolven determinados aspectos da ordenación da formación profesional no ámbito do sistema educativo, “el título de técnico auxiliar en la correspondiente profesión tiene los mismos efectos profesionales que el título de Técnico”, tal como se indica no anexo II do presente Real Decreto, segundo o preceptuado na Disposición Adicional Cuarta, apartado 3 da Ley Orgánica de Ordenación General do Sistema Educativo.
 
Visto o informe do Secretario Xeral da Corporación de data 16 de Novembro de 2018.
 
Por medio da presente, RESOLVO:
 
Primeiro: ESTIMAR a reclamación presentada por D. Esteban Bermúdez Touceda, DNI nº 35472750B, en relación á lista de excluídos do proceso selectivo da convocatoria de selección da praza de Técnico electricista, toda vez que queda acreditado que cumpre cos requisitos de formación da praza ofertada.
 
Segundo: PUBLICAR a lista definitiva de aspirantes, coa inclusión de D. Esteban Bermúdez Touceda, así como de aqueles aspirantes que se encontren en idéntica situación.
 
Terceiro: Dar conta da presente Resolución ao Pleno da Corporación na primeira Sesión que este celebre, cumprindo así co disposto no art. 42 do RD 2568/86, de 28 de Novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
Asinado dixitalmente en data ao marxe.
O alcalde, José Mª Bello Maneiro
 
ANEXO:
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DA CONVOCATORIA REFERENCIADA 
 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
- MUÑÍZ GARCÍA, ALEJANDRO, DNI 35489101D
- LOURO SANTIAGO, JOSÉ JAVIER, DNI 76867614G
- CAJARAVILLE SOUTO, ADRIÁN, DNI 35489096G
- BOUZÓN LORENZO, LUIS MIGUEL, DNI 35486752Y
- TURNES OLIVERA, RUBÉN, DNI 78796259F
- MORLÁN PEREIRA, DIEGO, DNI 35484595B
- CASAL LÓPEZ, JORGE, DNI 36147856K
- GONZÁLEZ BUSTELO, JUAN JOSÉ, DNI 45952998X
- BERMÚDEZ TOUCEDA, ESTEBAN, DNI 35472750B
- ORDOÑEZ ORDOÑEZ, JUAN RAMÓN, DNI 33270888P
 
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:
- LUCIO RODRÍGUEZ, DAVID, DNI 35465447E
Polas causas seguintes: non posuír titulación requerida
 
Volver