A N U N C I O
 
Mediante Resolución de Alcaldía núm.2018/454 de data 22 de outubro de 2018, aprobouse a relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria para a selección de persoal funcionario para cubrir a praza de FUNCIONARIO INTERINO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, vacante no persoal municipal, do tenor literal seguinte:
 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
—— CHAPELA GALLEGO, MARIA DOLORES 78735695W
—— ERMO SANCHES, DANIEL 76967010V
—— PAZ GONZÁLEZ, SARA 35487142M
—— PIÑEIRO GONDAR, BEATRIZ 35458166D
—— SERANTES ÁLVAREZ, LUIS 35469862K
—— VARELA CARBALLUDE, EULALIA 44091036J
 
EXCLUÍDOS:
—— MEZQUIRIZ MIGUEL, LAURA 48113861T
Pola causa seguinte: NON PRESENTAR COPIA TITULACIÓN REQUIRIDA
—— MONTEAGUDO PEREIRA, FÁTIMA 76817689N
Pola causa seguinte: NON POSUÍR A TITULACIÓN REQUIRIDA
—— REBOREDO FRAGA, VANESSA 44823401N
Pola causa seguinte: NON POSUÍR A TITULACIÓN REQUIRIDA
—— RIVEIRO RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR 44087331B
Pola causa seguinte: NON POSUÍR A TITULACIÓN REQUIRIDA
 
O que se fai público, de conformidade co disposto no artigo 20 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, aos efectos de que durante o prazo de DEZ DÍAS HÁBILES os aspirantes excluídos poidan formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a exclusión. 
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello [dirección https://www.valga.gal].
 
Volver