ANUNCIO DE DATA E LUGAR DE REALIZACIÓN DA FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN MONITOR PARA O CODI EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Publicada a lista definitiva de aspirantes do proceso selectivo da convocatoria de selección dun monitor para o CODI en réxime de persoal laboral temporal, convocamos ao aspirante admitido á realización da entrevista persoal que terá lugar o seguinte día:

- O día 26 de febebreiro de 2019, ás 10:30 horas na Casa do Concello de Valga.

O aspirante deberá presentarse para a realización da entrevista provisto do Documento Nacional de Identidade (DNI) ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal.

O alcalde

José María Bello Maneiro

Anuncio

Volver