RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL E APROBANDO LISTA PROVISIONAL DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE CATRO TRABALLADORES EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL(CONDUTOR, TRACTORISTA, ALBANEL E CARPINTEIRO) MEDIANTE OPOSICIÓN

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante oposición en réxime de persoal laboral temporal de 4 traballadores (condutor, tractorista, albanel e carpinteiro)

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. 2018-0554 de data 11 de decembro de 2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local

En uso das miñas retribucións

 

RESOLVO

PRIMEIRO. Designar como membros do Tribunal que debe xulgar as correspondentes probas a:

— Presidente: Serafín Vigo García, ou persoa en quen delegue

— Secretario: Juan Manuel Salguero del Valle, ou persoa en quen delegue

— Vogal: Mª José Devesa Fernández, ou persoa en quen delegue

— Vogal: Francisco José Jamardo Penalta, ou persoa en quen delegue

— Vogal: Simeón Barros Jamardo, ou persoa en quen delegue

 

SEGUNDO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

CONDUTOR

- FERRO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL 76871840K

- RODRIGUEZ COUSELO, ALFONSO 77400493L

- BARROS GARCÍA, JOSÉ MANUEL 35444543W

- PADÍN VILA, SANTIAGO 35484729F

- MAGARIÑOS TRASANDE, MANUEL 76861802B

- FERNÁNDEZ CASTROMÁN, DAVID 35477129

- BELLO FERREIRÓS, JAVIER 35462216B

- DEVESA BUSTO, JOSÉ MANUEL 768708688

- VALIÑO PRATA, MIGUEL 35473667P

TRACTORISTA

- SENÍN MONTÁNS, ADOLFO RUBÉN 76819497A

- RODRÍGUEZ COUSELO, ALFONSO 77400493L

- PADÍN VILA, SANTIAGO 35484729F

- FREIRE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 33270970K

- MAGARIÑOS TRASANDE, MANUEL 76861802B

- FERNÁNDEZ CASTROMÁN, DAVID 35477129C

- BELLO FERREIRÓS, JAVIER 35462216B

ALBANEL

- SANMARCO FERNÁNDEZ, JORGE 35472852K

- FREIRE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 33270970K

- FREIRÍA PARDAL, JOSÉ 35444911W

- PARGA RUIBAL, LUIS 35306352H

- SANTOS LOURO, ANTONIO 35431419B

CARPINTEIRO

- EIRAS TOBÍO, JUAN CARLOS 35482847B

RELACIÓN ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

Ningún aspirante excluído

 

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos na sede electrónica deste Concello (dirección https://valga.sedelectronica.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello.

Asinado dixitalmente en data ao marxe. O alcalde,

José Mª Bello Maneiro

 

Resolución completa

Volver